لوازم کشت سلولی و مولکولی
بسته
پلیت ۹۶ خانه ۰.۲ درصد شفاف semi skirted سانیفیکو

نوع فروش : بسته ۱۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
میکروتیوپ ۱.۵ سی سی درب فشاری گلوبال رول

نوع فروش : بسته ۵۰۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
لوله فالکون ته مخروطی استریل گلوبال رول ۱۵ سی سی

نوع فروش : بسته ۱۰۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
سیل (چسب) پلیت ۹۶ خانه مخصوص PCR سانیفیکو

نوع فروش : بسته ۱۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
سرسمپلر گلوبال رول ۲۰۰ لاندا گیلسونی زرد

نوع فروش : بسته ۱۰۰۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
سرسمپلر گلوبال رول ۲۰۰ لاندا اپندرفی زرد

نوع فروش : بسته ۱۰۰۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
سرسمپلر گلوبال رول ۱۰۰۰ لاندا گیلسونی آبی

نوع فروش : بسته ۵۰۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
سرسمپلر گلوبال رول ۱۰۰۰ لاندا اپندرفی آبی

نوع فروش : بسته ۵۰۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
سرسمپلر کریستالی گلوبال رول کوتاه ۱۰ لاندا گیلسونی

نوع فروش : بسته ۱۰۰۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
تیوپ استریپ ۱ سی سی شفاف ۸ تایی با درب شفاف سانیفیکو

نوع فروش : ۱۰۰۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز
بسته
تیوپ استریپ ۱ سی سی شفاف ۴ تایی با درب شفاف سانیفیکو

نوع فروش : بسته ۱۰۰۰ عددی
فروشنده: تامین شو
شیراز