پانسمان و زخم
بسته
چسب پانسمان آماده تی جی مد ضدآب ۱۰×۱۰ سانتی متر

نوع فروش : بسته ۵۰ عددی
شیراز
چسب پانسمان آماده تی جی مد ضدآب ۱۰×۱۰ سانتی متر

نوع فروش : عدد
فروشنده: فروشگاه تابش
باند کشی ۱۰ سانت زرین طب 

باند کشی ۱۰ سانت زرین طب 

۱۶,۰۰۰تومان / هر عدد


نوع فروش : عدد
فروشنده: فروشگاه تابش
بسته
باند کشی ۱۰ سانت زرین طب 

باند کشی ۱۰ سانت زرین طب 

۱۵,۰۰۰تومان / هر بسته


نوع فروش : بسته ۳۰ عددی
شیراز
بسته
چسب پانسمان آماده تی جی مد ضدآب ۱۵×۱۰ سانتی متر

نوع فروش : بسته ۵۰ عددی
شیراز
چسب پانسمان آماده تی جی مد ضدآب ۱۵×۱۰ سانتی متر

نوع فروش : عدد
فروشنده: فروشگاه تابش
کارتن
چسب پانسمان آماده تی جی مد ضدآب ۱۰×۱۰ سانتی متر کارتن ۱۲۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۱۲۰۰ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
کارتن
چسب پانسمان آماده تی جی مد ضدآب ۱۵×۱۰ سانتی متر کارتن ۱۲۰۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۱۲۰۰ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
کارتن
باند کشی ۱۰ سانت زرین طب کارتن ۵۴۰ عددی

نوع فروش : کارتن ۵۴۰ عددی
فروشنده: سلامت طب
شیراز
بسته
پانسمان آماده ضد آب وی ونت سایز ۱۰×۱۵

نوع فروش : بسته ۲۵ عددی
شیراز
پانسمان آماده ضد آب وی ونت سایز ۱۰×۱۵

نوع فروش : عدد
فروشنده: فروشگاه تابش
بسته
پانسمان کلسیم آلژینات ۱۰×۱۰ رزین

نوع فروش : بسته ۱۰ عددی
شیراز
بسته
پانسمان هیدروکلوئید با حاشیه رزین ۱۵×۱۵

نوع فروش : بسته ۱۰ عددی
شیراز
بسته
چسب کمر پاندا

چسب کمر پاندا

۱۱,۰۰۰تومان / هر بسته


نوع فروش : بسته ۵۰ عددی
شیراز
بسته
پانسمان هیدروکلوئید نازک رزین ۱۵×۱۰

نوع فروش : بسته ۱۰ عددی
شیراز
بسته
پانسمان آماده ضد آب تی جی مد ۱۰×۲۰

نوع فروش : بسته ۵۰ عددی
شیراز