رادیولوژی و فیزیوتراپی
دستگاه رادیوگرافی دیجیتال مهران طب مدل DMT II

نوع فروش : تکی
فروشنده: سالاری سالاری
شیراز
دستگاه رادیوگرافی دیجیتال مهران طب مدل DMT FII

نوع فروش : تکی
فروشنده: سالاری سالاری
شیراز
دستگاه رادیوگرافی دیجیتال مهران طب مدل DMT F

نوع فروش : تکی
فروشنده: سالاری سالاری
شیراز
دستگاه رادیوگرافی دیجیتال مهران طب مدل DMT 425am

نوع فروش : عددی
فروشنده: سالاری سالاری
شیراز